Tilbud

Tilbud, tilrettelæggelse og indsatser

Filmene

Filmene i dette materiale giver visuelle bud på, hvordan elever med særlige behov kan understøttes i den fortsatte udvikling i forskellige tilbud. Og de viser også, hvorfor god kommunikation er central i indsatserne, hvis der skal kunne følges op og udvikles på de forskellige tiltag.

Forståelse for både barnet, familien og skolens virkelighed er af afgørende betydning for, om tilrettelæggelse og indsatser vil fungere og virke efter hensigten.

Specialtilbud og almene tilbud

Specialundervisningstilbud kan foregå som deltids eller heltidstilbud, og alt efter barnets indlæringsvanskeligheder, er det op til den enkelte kommune at placere en elev med særlige behov det mest hensigtsmæssige sted. Her vægtes hensynet til barnets trivsel, forudsætninger og muligheder for udvikling højst muligt.

Børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder kan få tilbud om undervisning på en specialskole, hvorimod børn med lettere indlæringsvanskeligheder eller lettere AKT ; Adfærds-Kontakt – og Trivsels vanskeligheder f.eks. kan få tilbud om en støttende indsats i alment regi.

En sådan støttende og inkluderende indsats i skolen arbejder som udgangspunkt for, at et barn med indlæringsvanskeligheder og/eller sociale og følelsesmæssige problemer bliver i sin klasse, og kan f.eks. modtage specialundervisning i et eller flere fag.

Undervisningen kan på den måde både supplere eller erstatte anden undervisning. Når en elev ønskes inkluderet, er det altså med udgangspunkt i, fortsat at kunne indgå i klassens undervisning og sociale liv.

Den støtte barnet med et specialtilbud kan opnå,  kan sikre mindre fagligt pres for eleven i hverdagen, samt sikre at hensyn tages, så den enkelte elev har overskud til indlæring og til socialt samvær. Dette kan forgå i miljøer, hvor der er færre elever i en klasse, hvor eleverne har faste pladser og dagsskemaer. Hvor der er flere individuelle undervisningstimer speciallærer og elev imellem og hvor alsidige læringsstrategier bruges, som kan hjælpe eleven til bedre at kunne overskue skoledagen og give eleven socialt overskud.

Målet udarbejdes tværfagligt i samarbejde med elevens forældre med et ønske om, at de elever der kan magte det igen udsluses til ikke at have behov for specialundervisning. 

Specialtilbud

Et barn, der er visiteret til et specialtilbud, har mulighed for tilbud om undervisning, der matcher den enkeltes vanskeligheder og/eller handicap, da undervisningen planlægges på en sådan måde, at eleven kan få mulighed for udvikling både personligt, socialt og fagligt.

Det kan ske i det almene skoletilbud, i specialtilbud eller i en kombination mellem almene tilbud og specialtilbud.

Når et barn er visiteret til specialundervisning, laves der individuelle elev  og undervisningsplaner på alle elever, som løbende evalueres ud fra relevante og faglige målsætninger, f.eks.  SMART mål, (specifikt, målbart, accepteret, realistisk, tidsafgrænset)

Opfølgning

Når barnet er begyndt i et forløb, vil det være nødvendigt at følge op på barnets udvikling, samarbejdsrelationer, undervisning og indsatser med jævne mellemrum. Skoler og kommuner arbejder ikke ens og der vil være stor forskel på, hvordan denne opfølgning sker og hvor ofte den sker.

Et eksempel på opfølgning:

  • Der indkaldes til opfølgningsmøde på skolen tre måneder efter barnet er begyndt i det nye tilbud/indsats.
  • Ved mødet deltager forældre/værge, skolens leder og undervisere, PPR-medarbejder og evt. andre fagpersoner, som har relation til barnet.
  • Ved mødet bliver alle parter orienteret om opstarten og den aktuelle status om barnet, og der kan fremkomme oplysninger til brug for den fremtidig indsats for barnet.
  • Efterfølgende vil der efter aftale blive afholdt statusmøder efter behov.
  • En årlig statusrapport eftersendes til kommunen samt pædagogiske tests af barnet.
  • Kontakten mellem skole og hjem er fortsat tæt og efter behov.
  • Derudover er der hvert halve år samtale mellem hjem og skole om barnets udvikling, trivsel og evt. nye tiltag.

Udskriv pdf