Visitation

Visitation. Hvad og hvordan? 

Hvad?

Visitation som begreb betyder i denne sammenhæng en undersøgelse, udredning og vurdering af den bedst mulige tilrettelæggelse af hensyn og indsatser for børn med særlige behov.

Folkeskolen er en kommunal opgave, udarbejdet på baggrund af folkeskoleloven, og  ifølge folkeskolens § 20 stk. 2, har man automatisk adgang til specialundervisning eller specialklasse, når man er visiteret dertil. Paragraffen sikrer, at børn med særlige hensyn og behov har mulighed for, på lige vilkår, at modtage undervisning gennem en specialiseret indsats.

Behovet for en visitation kan være udtrykt og ønsket af forskellige parter omkring barnet og også af barnet. Begrundelserne for ønsket kan være forskellige og derfor er det som udgangspunkt særligt vigtigt, at der foregår en åben og ligeværdig kommunikation omkring barnet. Alle parter skal høres og informeres. Hensynet til barnet er altid det vigtigste.

Hvordan?

Har et barn fysiske og/eller psykiske vanskeligheder og dermed problemer i forbindelse med at gå i skole, kan disse opdages af både barnets forældre og/eller det personale, der underviser og aktiverer barnet i skolen.

Er der mistanke om, at noget er galt, rettes henvendelse til den psykolog eller det specialcenter, der er tilknyttet barnets skole. I samarbejde med forældrene og skolen indstiller skolens specialuddannede konsulenter inden for pædagogik eller kommunikation eller skolens tilknyttede psykolog til visitationsudvalget.

Visitationsudvalget vurderer alle indstillinger på baggrund af et udarbejdet visitationsskema, som udfyldes af både skole og forældre, og ofte tillægges skemaet relevante faglige evalueringer fra andre samarbejdsparter. Det kan være tale/hørekonsulenter og/eller ergo- og fysioterapeuters evalueringer og beskrivelser af barnet.

Indstillingen fra forældre eller lærer team behandles i relation hertil i PPR, som står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, og en eventuel specialpædagogisk bistand tilrettelægges på baggrund af visitationsudvalgets vurdering.

Der kan også være tale om bevilling af andre tilbud i form af behandlingsredskaber og hjælpemidler, samt terapeutiske tilbud.

De fleste kommuner visiterer to gange om året, og både forældre og skole modtager en skriftlig afgørelse og eventuel argumentation.

Udskriv pdf