Michelle Lassen

Begreber og diagnoser som knytter sig til filmen om Michelle L.

Herunder kan du undersøge de begreber og diagnoser nærmere, som bliver anvendt i filmmaterialet og i de tilhørende tekster/uddybning om Michelle L.

Film 2. Michelle Lassen, 13 år. Nedsat hørelse. Konklusion efter udredning: Sociale og faglige vanskeligheder

Nedsat hørelse

Michelle fik konstateret nedsat hørelse på det ene øre, som i høj grad var medvirkende årsag til de sociale og faglige vanskeligheder, Michelle oplevede i skolen. Høretab kan have en negativ betydning for elevens trivsel og måde at kommunikere på. Heldigvis kunne en operation give Michelle hørelsen tilbage. Der findes flere former for høretab, flere forskellige behandlingstilbud og hjælpemidler.

Hvis du vil vide mere?

På Socialstyrelsens hjemmeside kan du søge meget mere viden om høretab, konsekvenser, årsager, behandling, hjælpemidler m.m.

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/hoerehandicap/om-horelse-og-horetab/horetab

Sociale og faglige vanskeligheder

Børn kan, som det var tilfældet med Michelle Lassen, opleve mange faglige og sociale vanskeligheder allerede tidligt i skoleforløbet. Vanskeligheder, som kan opleves problemfyldt for barnet i dagligdagen. Som kan skabe konflikter omkring barnet og som kan gøre skoledagen til én lang kamp for barnet og for barnets omgivelser.

Nogle gange kan vanskelighederne være en konsekvens af en hjerneskade. Men vanskelighederne kan også være en følge af andre problemstillinger som fx trivselsproblematikker i skolen og/eller i hjemmet. Det kan derfor være nødvendigt at indstille barnet til nærmere udredning.

Sociale vanskeligheder kan fx betyde:

  • At barnet agerer uhensigtsmæssigt i sociale sammenhænge og i det hele taget har en uhensigtsmæssig adfærd.
  • Let lader sig distrahere.
  • Hurtigt bliver vred og ked af det.
  • Reagerer impulsivt og uden omtanke.
  • Har svært ved at forstå sig selv i forhold til andre børn.
  • Har svært ved at knytte en længerevarende og positiv kontakt til jævnaldrende. og i sammenhæng med det alt dette, får svært ved at følge med i skolens undervisning.

Indstilles barnet til test og udredning gennem PPR er det ikke sikkert, at udredningen munder ud i en specificeret diagnose. Udredningen kan dog betyde, at der bliver sat ord på de vanskeligheder barnet har og givet forslag til, hvordan skole, forældre og undervisere kan samarbejde om at hjælpe barnet bedst muligt.

For Michelle betød udredningen ingen diagnose, men en konklusion, og at hun i første omgang blev visiteret til en specialklasse.

Hvis du vil vide mere ?

Vil du vide mere om tilrettelæggelse og evaluering af specialundervisning og behandlingstilbud, kan du læse meget mere på Undervisningsministeriets hjemmeside:

http://uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Specialundervisning/Tilrettelaeggelse-af-specialundervisningen

samt på EMU, hvor du også kan finde relevant litteratur og undervisningsmaterialer:

http://www.emu.dk/soegning/specialundervisning